meteosueca Oratge i prediccióPrevisió local

El pronòstic es realitza mitjançant un programa anomenat WXSIM. S'utilitzen les dades de la pròpia estació i les dades de 250 estacions en un radi de 2.000 km de Sueca. No es pot garantir la seua exactitud, però com a regla general, els resultats estan al voltant del 80% durant les primeres 24 hores, 70% per a les primeres 48 hores i així successivament. El pronòstic està programat per a una actualització automàtica quatre vegades al dia. A les 07:00h, 11:00h, 15:00h i 21:00h. Està disponible uns 15 minuts més tard.